Oprichtingsstatuten


Voor de huidige statuten kijk hier.


Oprichtingsstatuten

Akte d.d. 28-02-2001

Heden, achtentwintig februari tweeduizend één,
verschenen voor mij, mr. P l Tibor Andr s Benedek,
notaris te Ede:
1. de heer Reinder Rustema,
[snip persoonlijke gegevens];
2. de heer Wouter Fedde van den Berg,
[snip persoonlijke gegevens];
De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op
te richten met de volgende

------------------- S T A T U T E N
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam:
"Open Domein".
------------------------ Zetel
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
------------------------- Doel
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. Het beschermen van de rechtspositie van de gebruikers
van De Digitale Stad;
b. Het beschermen en waar mogelijk uitbreiden van de
(gebruiks)rechten van de gebruikers van De Digitale
Stad;
c. Het beschermen van het recht op privacy, identiteit,
en vereniging in De Digitale Stad;
d. Het behouden van, en het openbaar toegankelijk houden
van De Digitale Stad en haar geschiedenis;
e. Het ondersteunen van particuliere initiatieven op
internet, en in De Digitale Stad in het bijzonder;
f. Het bevorderen van het niet-commerciële aanbod op
internet, en in De Digitale Stad in het bijzonder;
g. Het bevorderen, ondersteunen en initiëren van innova-
tieve internetprojecten onder andere op het gebied van
techniek, toepassingen, inhoud en vorm;
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
door:
a. Het behartigen van de belangen van haar leden, en van
bewoners van De Digitale Stad;
b. Het bevorderen van ontwikkelingen die de rechten van
burgers op het internet versterken;
c. Het onderhouden van de noodzakelijke systemen, en deze
ten behoeve van een ieder toegankelijk te maken via
internet;
d. Het plaats bieden aan, adviseren van, en technisch
ondersteunen van deze particuliere initiatieven;
e. Zich in te spannen voor het behoud en de expansie van
het publieke domein op internet;
f. Het streven naar laagdrempelige toegang tot
internetfaciliteiten die deze doelen tot
verwezenlijking brengen;
g. Het aanbieden van faciliteiten, het werven en
verstrekken van fondsen en andere middelen;
h. Het deelnemen in, het samenwerken met, en het zich op
enigerlei wijze interesseren bij andere instellingen
en rechtspersonen;
i. Het samenbrengen van kennis en vaardigheden op de
benodigde gebieden;
j. Het aanbieden van faciliteiten, het werven en
verstrekken van fondsen en andere middelen;
k. al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het
woord.
------------------------- Duur
Artikel 4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
------------------------ Leden
Artikel 5.
1. Leden van de vereniging zijn gewone leden en ereleden
die, voorzover het gewone leden betreft, als zodanig zijn
toegelaten, overeenkomstig het hierna in artikel 9
bepaalde.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke
personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
3. a. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen
die daartoe op voordracht van het bestuur door de
algemene vergadering zijn benoemd, vanwege hun
bijzondere verdiensten jegens de vereniging of in het
kader van de doelstelling van de vereniging;
b. een besluit tot benoeming van iemand tot erelid
behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijnde aantal
stemgerechtigde leden;
c. behoudens het hierna in artikel 11 lid 2 bepaalde
hebben ereleden geen financiële verplichtingen jegens
de vereniging.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
--------------- Juniorleden - donateurs
Artikel 6.
1. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de
vereniging deelnemen, maar nog niet de zestienjarige
leeftijd hebben bereikt.
2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene
vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
3. Juniorleden en donateurs hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd.
----------- Rechten juniorleden en donateurs
Artikel 7.
Behalve de overige rechten die aan juniorleden en donateurs
bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij
het recht alle door de vereniging georganiseerde evenementen
bij te wonen.
-------- Einde van de rechten en verplichtingen
------------- van juniorleden en donateurs
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een juniorlid en van een
donateur kunnen te allen tijde wederzijds door
schriftelijke opzegging worden beëindigd behoudens dat de
jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor
het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.
---------------------- Toelating
Artikel 9.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone
leden, juniorleden en donateurs.
2. Bij niet-toelating tot gewoon lid of juniorlid kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
-------------- Einde van het lidmaatschap
Artikel 10.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts
geschieden door een schriftelijke kennisgeving (waaronder
begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht)
tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming
van een opzeggingstermijn van één maand.
Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk
heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het
bestuur anders besluit.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
slechts geschieden met inachtneming van een
opzeggingstermijn van één maand wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
4. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden be‰indigd
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan alleen
worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging alsmede van een besluit tot ontzetting uit
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij
het bestuur anders besluit.
----------------- Jaarlijkse bijdragen
Artikel 11.
1. De gewone leden, de juniorleden en de donateurs zijn
gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende bijdrage betalen.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van
hoofdelijke omslagen over de leden en de juniorleden.
Het bepaalde in lid 1 tweede zin is daarop van
overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage te verlenen.
----------------------- Bestuur
Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit
de leden door de algemene vergadering worden benoemd,
zulks met uitzondering van het eerste bestuur dat bij
deze akte wordt benoemd en waarvan alle leden in functie
worden benoemd.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door eindigen van het verenigingslidmaatschap;
b. door ontslag;
c. door aftreden;
d. door overlijden.
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee (2) jaar na zijn
benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De periode van twee (2) jaar zal
voor de bij deze akte benoemde eerste bestuurders lopen
vanaf het moment dat zij feitelijk als bestuurders zijn
opgetreden.
De aftredende is eenmaal herkiesbaar voor een periode van
twee (2) jaar;
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te
treden, mits die schriftelijk geschiedt met een
opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
-- Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur
Artikel 13.
1. De voorzitter en de penningmeester worden door de
algemene vergadering in functie benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden
door de secretaris notulen opgemaakt. Deze notulen worden
in dezelfde of in de eerstvolgende bestuursvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
de secretaris ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is
het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming
en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen
aangaande vergaderingen van en de besluitvorming door het
bestuur worden gegeven.
----------- Bestuurstaak - vertegenwoordiging
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd:
- te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen;
- en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich verbindt aan een financieel belang dat groter is
dan tienduizend euro;
- het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de
vereniging tegen derden beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde
wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur
alsmede door:
a. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;
b. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c. hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester.
Indien meerdere funkties door dezelfde persoon worden
vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de vereniging door
die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden.
--------- Jaarverslag - rekening en verantwoording
Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig
april.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene vergadering zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging
en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat
van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend
door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een commissie van tenminste twee personen, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van
haar werkzaamheden alle door haar gevraagde inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van
de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door
de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de
leden 2 en 3 zeven jaren lang te bewaren.
------------------ Algemene vergaderingen
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar
bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie
voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd
bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls
het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
dagblad.
----------------- Toegang en stemrecht
Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van
de vereniging. Een geschorst lid heeft toegang tot de
algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing
wordt behandeld en is slechts bevoegd daarover het woord
te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde
personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft
één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid
ten hoogste eén ander lid vertegenwoordigen kan.
-------------- Voorzitterschap - notulen
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter van de vereniging.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als
voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden
in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld en worden ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden
gebracht.
-------- Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen
is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,
worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
stemming plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid
verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één
der stemgerechtigden zulks v¢¢r de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of -ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaats gehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het bijeenroepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen.
----------- Bijeenroeping algemene vergaderingen
Artikel 20.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 4 laatste zin
worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het
bestuur.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van
de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven
dagen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.
-------------------- Statutenwijziging
Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van een algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen v¢¢r de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin tenminste één/tweede (1/2) van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet één/tweede (1/2) van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder
dan twee weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notari‰le akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de notari‰le akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
----------------------- Ontbinding
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening, zal worden
aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden 'in liquidatie'.
----------------- Huishoudelijk reglement
Artikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
de statuten.
Ten slotte verklaarden de comparanten dat op grond van het
hiervoor bepaalde in artikel 12 lid 1 voor de eerste maal
tot bestuursleden worden benoemd:
a. de heer Reinder Rustema, de comparant sub 1 voornoemd
en wel in de functie van voorzitter;
b. de heer Wouter Fedde van den Berg, de comparant sub 2
voornoemd en wel in de functie van secretaris;
c. mevrouw Hinde ten Berge, [snip] en wel in de functie van
penningmeester;
d. de heer Ralf Albertus Renatus van Dooren, [snip];
e. de heer Robertus Willibrordus Adrianus Maria Huijben,
[snip];
f. de heer Etienne Alain Wettingfeld, [snip];
g. mevrouw Leonoor Wijnbergen, [snip].
WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en
onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen
personen en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT