Statuten


Voor de statuten bij oprichting (28-02-2001) kijk hier.


Statutenwijziging

Akte d.d. 28 mei 2002. 

------------------- S T A T U T E N --------------------------
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam:
"Open Domein".

------------------------ Zetel -------------------------------
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

------------------------- Doel -------------------------------
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
   a. Het beschermen van gebruikersrechten, rechtspositie,
      het recht op privacy, identiteit en vereniging op het
      internet en in digitale steden in het bijzonder;
   b. Het behouden van, en het openbaar toegankelijk houden
      van het internet en haar geschiedenis, in het
      bijzonder die van digitale steden;
   c. Het ondersteunen van particuliere en niet-commerciële
      initiatieven op het internet.
   d. Het bevorderen, ondersteunen en initiëren van innova-
      tieve internetprojecten onder andere op het gebied van
      techniek, toepassingen, inhoud en vorm;
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
   door:
   a. Het behartigen van de belangen van haar leden, en van
      bewoners van De Digitale Stad;
   b. Het bevorderen van ontwikkelingen die de rechten van
      burgers op het internet versterken;
   c. Het onderhouden van de noodzakelijke systemen, en deze
      ten behoeve van een ieder toegankelijk te maken via
      internet;
   d. Het plaats bieden aan, adviseren van, en technisch
      ondersteunen van deze particuliere initiatieven;
   e. Zich in te spannen voor het behoud en de expansie van
      het publieke domein op internet;
   f. Het streven naar laagdrempelige toegang tot
      internetfaciliteiten die deze doelen tot
      verwezenlijking brengen;
   g. Het aanbieden van faciliteiten, het werven en
      verstrekken van fondsen en andere middelen;
   h. Het deelnemen in, het samenwerken met, en het zich op
      enigerlei wijze interesseren bij andere instellingen
      en rechtspersonen;
   i. Het samenbrengen van kennis en vaardigheden op de
      benodigde gebieden;
   j. Het aanbieden van faciliteiten, het werven en
      verstrekken van fondsen en andere middelen;
   k. al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks
      of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
      kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het
      woord.

------------------------- Duur -------------------------------
Artikel 4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

------------------------ Leden
Artikel 5.
1. Leden van de vereniging zijn gewone leden en ereleden
   die, voorzover het gewone leden betreft, als zodanig zijn
   toegelaten, overeenkomstig het hierna in artikel 9
   bepaalde.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke
   personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
3. a. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen
      die daartoe op voordracht van het bestuur door de
      algemene vergadering zijn benoemd, vanwege hun
      bijzondere verdiensten jegens de vereniging of in het
      kader van de doelstelling van de vereniging;
   b. een besluit tot benoeming van iemand tot erelid
      behoeft tenminste twee/derde van de geldig
      uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering
      aanwezig of vertegenwoordigd zijnde aantal
      stemgerechtigde leden;
   c. behoudens het hierna in artikel 11 lid 2 bepaalde
      hebben ereleden geen financiële verplichtingen jegens
      de vereniging.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en
   adressen van alle leden zijn opgenomen.
   De gegevens in dit register zijn, voorzover het
   desbetreffende lid akkoord is gegaan, vrij
   toegankelijk voor alle leden.

--------------- Juniorleden - donateurs ----------------------
Artikel 6.
1. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de
   vereniging deelnemen, maar nog niet de zestienjarige
   leeftijd hebben bereikt.
2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de
   vereniging financieel te steunen met een door de algemene
   vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
3. Juniorleden en donateurs hebben geen andere rechten en
   verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de
   statuten zijn toegekend en opgelegd.

----------- Rechten juniorleden en donateurs -----------------
Artikel 7.
Behalve de overige rechten die aan juniorleden en donateurs
bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij
het recht alle door de vereniging georganiseerde evenementen
bij te wonen.
-------- Einde van de rechten en verplichtingen --------------


------------- van juniorleden en donateurs -------------------
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een juniorlid en van een
   donateur kunnen te allen tijde wederzijds door
   schriftelijke opzegging worden beëindigd behoudens dat de
   jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor
   het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
   bestuur.

---------------------- Toelating -----------------------------
Artikel 9.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone
   leden, juniorleden en donateurs.
   Iedereen die de doelen van de vereniging deelt,
   aan de vereisten van de statuten voldoet en niet om
   bijzondere redenen alsnog geweigerd moeten worden,
   zal tot lid worden toegelaten.
2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering op verzoek
   van de geweigerde of van een lid alsnog tot toelating
   besluiten.

-------------- Einde van het lidmaatschap --------------------
Artikel 10.
1. Het lidmaatschap eindigt:
   a. door de dood van het lid;
   b. door opzegging door het lid;
   c. door opzegging door de vereniging;
   d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts
   geschieden door een schriftelijke kennisgeving (waaronder
   begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht)
   tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming
   van een opzeggingstermijn van één maand.
   Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk
   heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
   einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het
   bestuur anders besluit.
   Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
   lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
   leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
   opzichte uit te sluiten.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
   slechts geschieden met inachtneming van een
   opzeggingstermijn van één maand wanneer een lid zijn
   verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
4. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd
   indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
   niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
   voortduren.
5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan alleen
   worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
   statuten, reglementen of besluiten der vereniging
   handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door
   de vereniging alsmede van een besluit tot ontzetting uit
   het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
   de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
   open op de algemene vergadering.
   Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
   besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld.
   Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
   lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
   verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
   jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij
   het bestuur anders besluit.

----------------- Jaarlijkse bijdragen -----------------------
Artikel 11.
1. De gewone leden en de juniorleden zijn gehouden tot
   het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
   algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen
   daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
   bijdrage betalen.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van
   hoofdelijke omslagen over de leden en de juniorleden.
   Het bepaalde in lid 1 tweede zin is daarop van
   overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
   gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
   betalen van een bijdrage te verlenen.

----------------------- Bestuur ------------------------------
Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit
   de leden door de algemene ledenvergadering worden gekozen voor
   de tijd tot de navolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
   a. door eindigen van het verenigingslidmaatschap;
   b. door ontslag;
   c. door aftreden;
   d. door overlijden.
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene
   vergadering worden ontslagen of geschorst.
   Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
   door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
   van die termijn.
4. Een bestuurder kan te allen tijde zelf aftreden door zijn
   functie of functies schriftelijk neer te leggen.

-- Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur
Artikel 13.
1. De voorzitter en de penningmeester worden door de
   algemene vergadering in functie benoemd.
   Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan.
   Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden
   door de secretaris notulen opgemaakt. Deze notulen worden
   in dezelfde of in de eerstvolgende bestuursvergadering
   vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
   de secretaris ondertekend.
   In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is
   het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming
   en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels
   aangaande vergaderingen van en de besluitvorming door het
   bestuur worden gegeven.

----------- Bestuurstaak - vertegenwoordiging ----------------
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
   bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald,
   blijft het bestuur bevoegd.
   Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
   vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
   plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
   bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door
   commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
   vergadering, bevoegd:
   - te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
     verkrijging, vervreemding of bezwaring van
     registergoederen;
   - tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
     vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
     verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
     zekerheidstelling voor een schuld van een ander
     verbindt;
   - het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
     zich verbindt aan een financieel belang dat groter is
     dan tienduizend euro;
   - het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de
   vereniging tegen derden beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde
   wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur
   alsmede door:
   a. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;
   b. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
   c. hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester.
   Indien meerdere funkties door dezelfde persoon worden
   vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de vereniging door
   die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden.

--------- Jaarverslag - rekening en verantwoording ---------
Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig
   april.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
   vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit
   te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
   worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
   maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
   van deze termijn door de algemene vergadering zijn
   jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging
   en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat
   van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
   aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend
   door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een
   of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
   redenen melding gemaakt.
   Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
   gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
   verplichtingen nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden
   een commissie van tenminste twee personen, die geen deel
   mogen uitmaken van het bestuur.
   De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
   het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
   van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
   bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
   van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
   Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van
   haar werkzaamheden alle door haar gevraagde inlichtingen
   te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
   vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van
   de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de
   algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door
   de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de
   leden 2 en 3 zeven jaren lang te bewaren.

------------------ Algemene vergaderingen ------------------
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
   bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten exclusief
   aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het
   verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de
   jaarvergadering - gehouden.
   In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording
      bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar
      bedoelde commissie;
   b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie
      voor het volgende verenigingsjaar;
   c. voorziening in eventuele vacatures;
   d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd
      bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls
   het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van
   tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
   uitbrengen van één/twintigste gedeelte der stemmen verplicht
   tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
   termijn van niet langer dan vier weken.
   Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
   wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
   bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
   artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter
   plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
   dagblad.

----------------- Toegang en stemrecht -----------------------
Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
   van de vereniging die hun jaarlijkse bijdrage hebben voldaan
   of ontheffing ervan hebben gekregen volgens artikel 11.3
   Geschorste en geweigerde leden hebben toegang tot de algemene
   vergadering gedurende de behandeling van het besluit tot schorsing
   of weigering en zijn slechts bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde
   personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft
   één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
   gemachtigd lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid
   ten hoogste eén ander lid vertegenwoordigen kan.

-------------- Voorzitterschap - notulen ---------------------
Artikel 18.
1. De algemene vergadering wordt geopend door de
   voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter,
   dan wordt de vergadering geopend door één der andere
   bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.
   Terstond na opening van de vergadering kiest de
   algemene vergadering voor de duur van het vervolg van de
   vergadering één van de leden tot voorzitter van de vergadering.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
   secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
   aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden
   in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
   vastgesteld en worden ten blijke daarvan door de
   voorzitter en de secretaris van die vergadering
   ondertekend.
   De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden
   gebracht.

-------- Besluitvorming van de algemene vergadering ----------
Artikel 19.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
   voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen
   is beslissend.
   Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
   voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
   vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
   het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
   betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
   meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
   stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
   stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
   Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
   de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,
   worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen
   met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
   stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
   uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
   volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
   stemming plaats.
   Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid
   verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij
   één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
   hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
   staken.
   Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
   tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen
   op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
   uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande
   stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
   bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
   stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt
   door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
   nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
   uitgebracht.
   Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
   staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
   de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de
   voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één
   der stemgerechtigden zulks v¢¢r de stemming verlangt.
   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
   gesloten briefjes.
   Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
   stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze
   niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
   voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
   een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
   vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden
   genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
   orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
   statutenwijziging of -ontbinding - ook al heeft geen
   oproeping plaats gehad of is deze niet op de
   voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
   voorschrift omtrent het bijeenroepen en houden van
   vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
   niet in acht genomen.

----------- Bijeenroeping algemene vergaderingen -------------
Artikel 20.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 4 laatste zin
   worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het
   bestuur.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van
   de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5.
   De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven
   dagen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
   vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

-------------------- Statutenwijziging -----------------------
Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
   worden gebracht dan door een besluit van een algemene
   vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
   aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
   behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
   gedaan, moeten tenminste vijf dagen v¢¢r de vergadering
   een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
   wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
   geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
   afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
   twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in
   een vergadering waarin tenminste één/tweede (1/2) van de
   leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
   Is niet één/tweede (1/2) van de leden tegenwoordig of
   vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder
   dan twee weken daarna een tweede vergadering
   bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals
   dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
   ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
   leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
   tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
   stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
   hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
   verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid
   bevoegd.

----------------------- Ontbinding ---------------------------
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
   de algemene vergadering.
   Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
   artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening, zal worden
   aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen
   zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
   vereniging overeenstemmen.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
   zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
   Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
   statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
   In stukken en aankondigingen die van de vereniging
   uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
   woorden 'in liquidatie'.

----------------- Huishoudelijk reglement --------------------
Artikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement
   vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met
   de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
   de statuten.